πυροσβεστικά

of fire extinguishers

Dry powder, foam, CO2, roof automatic systems

off all types

Find a great variety

See them here
πυροσβεστικά

Firefighting Equipment

Quality products for absolute safety and security

fighting

for immediate fire

See more...

A few words about us

The firefighting company FIREVAC, was founded in 1980 by Frangiskos Vamvakaris, father of the current owner Antonis Vamvakaris. In the first years he was involved in the sale, maintenance, retreading of fire extinguishers and the marketing of various firefighting items. In 1994, with the addition of Antonis Vamvakaris, a graduate electrical installer in the company, it expanded to the installation and maintenance of fire detection, firefighting, security lighting and generally fire safety systems where they are needed such as crafts, apartment buildings, shops, industries, offices, warehouses, etc.

Λίγα Λόγια Για Εμάς

Η επιχείρηση πυροσβεστικών ειδών FIREVAC, ιδρύθηκε το 1980 από τον Φραγκίσκο Βαμβακάρη, πατέρα του σημερινού ιδιοκτήτη Αντώνη Βαμβακάρη. Τα πρώτα χρόνια ασχολήθηκε με την πώληση, συντήρηση, αναγόμωση πυροσβεστήρων και την εμπορία διαφόρων πυροσβεστικών ειδών. Το 1994 με την προσθήκη του Αντώνη Βαμβακάρη πτυχιούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη στην επιχείρηση, επεκτάθηκε στην εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης, φωτισμού ασφαλείας και γενικότερα συστημάτων πυρασφαλείας όπου αυτά χρειάζονται όπως βιοτεχνίες, πολυκατοικίες, καταστήματα, βιομηχανίες, γραφεία, αποθήκες κ.λ.π.